Doporučujeme Vám se co nejdříve objednat (optimálně ihned po zjištění vícečetného těhotenství) ke speciálnímu ultrazvukovému vyšetření. Cílem vyšetření je zjistit, zda se jedná o dvojčata monochoriální (dvojčátka s jednou placentou) nebo bichoriální (každé z dvojčátek má svou vlastní placentu). Jedná se o informaci, která je zcela zásadní pro následnou péči a později již není vždy možné typ vícečetného těhotenství spolehlivě určit.

Blíže viz doporučené postupy České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) na www.GynUltrazvuk.cz.

Monochoriální dvojčata by měla být sledována nejpozději od 16. týdne těhotenství v PERINATOLOGICKÉM CENTRU.

Blíže viz doporučené postupy České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS) na www.GynUltrazvuk.cz.

Máte-li pozitivní screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek v I. trimestru těhotenství, objednejte se na konzultaci. Upřesníme, o jakou protilátku se jedná, a podrobně Vám vysvětlíme další postup v péči o Vaše těhotenství. Kontrolní vyšetření protilátek již většinou není nutné provádět. Standardní péče o Vaše těhotenství bude i nadále probíhat u Vašeho ošetřujícího gynekologa a eventuální rozvoj hemolytické nemoci plodu bude sledován neinvazivně pouze pomocí ultrazvukového měření na našem pracovišti.

U těhotných žen se zvýšeným rizikem rozvoje růstové restrikce plodu a preeklampsie na základě výsledku kombinovaného screeningu v I. trimestru těhotenství provádíme specializovaná ultrazvuková vyšetření ve 20., 30.-32. a 36.-37. týdnu těhotenství, kdy hodnotíme velikost plodu a funkci placenty pomocí ultrazvukové dopplerometrie. . Dále je doporučeno užívání Anopyrinu 150 mg perorálně večer denně do 36. týdne těhotenství již od I. trimestru, protože jeho užívání může snížit riziko těchto těhotenských komplikací až o 50 %.

Superkonziliární ultrazvukové vyšetření provádíme, je-li při ultrazvukovém vyšetření zjištěna jakákoli abnormalita, například v odhadované hmotnosti plodu, v množství plodové vody nebo je-li vysloveno podezření na vrozenou vadu plodu.

  • plod dle ultrazvukové biometrie neodpovídá délce trvání těhotenství
  • snížené nebo zvýšené množství plodové vody
  • nejasné ultrazvukové nálezy
  • nepravidelnosti placenty
  • podezření na virovou infekci plodu

Provádí vždy dětský kardiolog, indikací k provedení specializovaného vyšetření srdce plodu dětským kardiologem je nález vrozené srdeční vady nebo podezření na ni při screeningovém vyšetření srdce plodu.